1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
06
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-518-A/2022-23      

Download PDF
Tender Notification
06
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-518-A/2022-23      

Download PDF
Tender Notification
05
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-458/Call-5/2022-23              

Download PDF
Tender Notification
03
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT No. KMF/CFRM-519/2022-23

Download PDF
Tender Notification
03
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT No. KMF/CFRM-519/2022-23

Download PDF
Tender Notification
02
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

NO.KMF/PUR/NMP/T - 485/2022-23/Call-2

Download PDF
Tender Notification
28
ನವೆಂಬರ್ 2022

IFT.NO:KMF/PUR/TENDER-506/2022-23

Download PDF
Tender Notification
23
ನವೆಂಬರ್ 2022

IFT NO. DMU/PROD/CC&BMC-Tanker/2022/2216

Download PDF
Tender Notification
22
ನವೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-518/2022-23  

Download PDF
Tender Notification
22
ನವೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-518/2022-23

Download PDF
Tender Notification
22
ನವೆಂಬರ್ 2022

IFT NO:DMU/MKTG/Veg-Tend/2022/2195 

 

Download PDF
Tender Notification
22
ನವೆಂಬರ್ 2022

IFT/TCMU/PUR/2022-23/IND10546 

Download PDF
Tender Notification
21
ನವೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-517/2022-23

Download PDF
Tender Notification
21
ನವೆಂಬರ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-517/2022-23

Download PDF
Tender Notification
18
ನವೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-515/2022-23

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105