1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION for Packing Materials / Consumables & Sludge Transportation
22
ಮೇ 2023

TENDER NOTIFICATION for Packing Materials / Consumables & Sludge Transportation

 

KMF/PUR/ T-535/2023-24

Download PDF
Tender Notification (539)
19
ಮೇ 2023

IFT No.KMF/CFRM-539/2023-24

Download PDF
Tender Notification (539)
19
ಮೇ 2023

IFT No.KMF/CFRM-539/2023-24

Download PDF
TENDER NOTIFICATION (539) FOR CATTLE FEED RAW MATERIAL
15
ಮೇ 2023

eProcurment Portal GOK Indent No.KMF/2023-24/IND0010

 

 

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION MOLASES
18
ಮಾರ್ಚ್ 2023

 IFT No. KMF/CFRM-537/2022-23      

 

 

Download PDF
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
18
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No. KMF/CFRM-537/2022-23

 

MOLASES

Download PDF
Tender Notification
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-534/2022-23

Download PDF
Tender Notification
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-534/2022-23

Download PDF
Tender Notification
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-535/2022-23

Download PDF
Tender Notification
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-535/2022-23

Download PDF
Tender Notification (536)
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-536/2022-23

Download PDF
Tender Notification (536)
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-536/2022-23

Download PDF
Tender Notification
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 7355 /2022- 23                               

Download PDF
Tender Notification (supply of r̥aw materials)
14
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-533/2022-23          

Download PDF
Tender Notification (supply of raw materials)
14
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-533/2022-23          

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105