1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
27
ಮೇ 2020

IFT NO: KMF/PUR/NPFP/Tender-255/2020

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
26
ಮೇ 2020

IFT NO:-KMF/2020-21/PM WORK_ INDENT 1318

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
16
ಮೇ 2020

IFT NO: KMF/PUR/NPFP/Tender-253/2020

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
15
ಮೇ 2020

KMF/2020-21/OW/WORK INDENT -1321

KMF/2020-21/OW/WORK INDENT -1322

KMF/2020-21/OW/WORK INDENT -1323

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
13
ಮೇ 2020

IFT NO:KMF/2020-21/IND8154/CALL-2

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
08
ಮೇ 2020

KMF/TCMU/PUR/2020-21/IND-8190/8191/8192

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಮೇ 2020

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 579   /2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಮೇ 2020

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC/2020-21            

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಮೇ 2020

IFT NO : KMF /2020-21/IND 8180

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
30
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020

DMU/PROD/BMC-TANKER/2020/3771/01/CALL-3

DMU/PROD/BMC-TANKER/2020/3771/02/CALL-3

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
27
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020

IFT NO: KMF/PUR/NPFP/Tender-252 /2020-21                                              

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
22
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020

IFT.KMF/2020-21/IND-8154

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
18
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020

IFT  No.KMF/2020-21/-8144,8146,8148,and 8149

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
17
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 292 /2020- 21                               

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
09
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020

  IFT NO.: KMF/PUR/E-Procurement/Tender-250/2019-20                       

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-255 36105