1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Voter Awareness for Lok Sabha Elections-2024
10
ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
Download PDF
WSD APPLICATION
08
ಏಪ್ರಿಲ್ 2024

WSD APPLICATION

Download PDF
Tender Notification
15
ಮಾರ್ಚ್ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-589/2023-24

Download PDF
Tender Notification
15
ಮಾರ್ಚ್ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-589/2023-24

Download PDF
Tender Notification
14
ಮಾರ್ಚ್ 2024

KMF/PUR/CFRM-585/2023-24                                                                                     

Download PDF
Tender Notification
14
ಮಾರ್ಚ್ 2024

KMF/PUR/CFRM-585/2023-24                                                                                     

Download PDF
Tender Notification
14
ಮಾರ್ಚ್ 2024

 KMF/PUR/CFRM-588A/2023-24 (KPPP GOK Indent No.KMF/2023-24/IND0681)

Download PDF
Tender Notification
13
ಮಾರ್ಚ್ 2024

A) KMF/PUR/CFRM-588A/2023-24 (KPPP GOK Indent No.KMF/2023-24/IND0681)

Download PDF
Tender Notification
13
ಮಾರ್ಚ್ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-587A/587B/587C/2023-24     Date:13-03-2024

Download PDF
Tender Notification
13
ಮಾರ್ಚ್ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-587A/587B/587C/2023-24       Date:13-03-2024

Download PDF
Tender Notification
13
ಮಾರ್ಚ್ 2024

KMF/PUR/ TENDER-549/ Call-2/2023-24

Download PDF
Tender Notification
13
ಮಾರ್ಚ್ 2024

KMF/PUR/CFRM-581A/2023-24 

Download PDF
Tender Notification
13
ಮಾರ್ಚ್ 2024

KMF/PUR/CFRM-581A/2023-24 

Download PDF
Tender Notification
13
ಮಾರ್ಚ್ 2024

KMF/PUR/CFRM-586A/2023-24 (KPPP GOK Indent No.KMF/2023-24/IND0679)

Download PDF
Tender Notification
13
ಮಾರ್ಚ್ 2024

KMF/PUR/CFRM-586A/2023-24 (KPPP GOK Indent No.KMF/2023-24/IND0679)

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105