1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಹಾಮ/ಪಆಕಮಾ-೫೨೦/೨೦೨೨-೨೩
20
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

ಕಹಾಮ/ಪಆಕಮಾ-೫೨೦/೨೦೨೨-೨೩

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (KMF/2022-23/IND10619)

Download PDF
Tender Notification
19
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5480 /2022- 23

Download PDF
Tender Notification
19
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5480 /2022- 23

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATIONS T-505 and T-419
17
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

KMF/PUR/ T-505/2022-23

KMF/PUR/ T-419/Call-2/2022-23

Date of commencement of Tender Download – 17.12.2022 onwards, Pre-Bid Meeting-22.12.2022 at 4.00 Pm, Last date for submission of Tender-31.12.2022 at 17.00Pm, Date of opening of Technical tender-02.01.2023 at 17.05Pm, Date of opening of  Commercial  tender - After technical Evaluation

 

Download PDF
HAMUL ETP WORK TENDER NOTIFICATION
16
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

TENDER NOTIFICATION

IFT NO: KMF/ENGG/HAMUL-MEGA/ETP-WORKS/2022-23

Download PDF
HAVERI CIVIL WORKS TENDER NOTIFICATION
14
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

HAVERI CIVIL WORKS TENDER NOTIFICATION 

 

IFT NO: KMF/ENGG/MEGA DAIRY-HAVERI/CIVIL WORKS/01631/2022-23

Download PDF
Addendum Notification - DHAMUL FOR MILK TANKER
13
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

Addendum Notification - DHAMUL FOR MILK TANKER

 

DMU/PROD/CC & BMC-Tanker/2022/2216

Download PDF
SHORT TERM E TENDER - HAMUL FOR CORRUGATED BOXES
12
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

SHORT TERM E TENDER - HAMUL FOR CORRUGATED BOXES

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC/5243/2022 - 23

Download PDF
Tender Notification
06
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-518-A/2022-23      

Download PDF
Tender Notification
06
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-518-A/2022-23      

Download PDF
Tender Notification
05
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-458/Call-5/2022-23              

Download PDF
Tender Notification
03
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT No. KMF/CFRM-519/2022-23

Download PDF
Tender Notification
03
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT No. KMF/CFRM-519/2022-23

Download PDF
Tender Notification
02
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

NO.KMF/PUR/NMP/T - 485/2022-23/Call-2

Download PDF
Tender Notification
28
ನವೆಂಬರ್ 2022

IFT.NO:KMF/PUR/TENDER-506/2022-23

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105