1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
28
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 3736 /2022- 23

Download PDF
Tender Notification
22
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 3646 /2022- 23                                    

Download PDF
Tender Notification
20
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-506/2022-23     

Download PDF
Tender Notification
20
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /3619 /2022-23                        

Download PDF
Tender Notification
20
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-506/2022-23    

Download PDF
Tender Notification
20
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-506/2022-23     

Download PDF
Tender Notification
19
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-502-A/2022-23

Download PDF
Tender Notification
19
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-502-A/2022-23

Download PDF
Tender Notification
12
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-505/2022-23     

Download PDF
Tender Notification
12
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-505/2022-23     

Download PDF
Tender Notification
12
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-503/2022-23     

Download PDF
Tender Notification
12
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-503/2022-23     

Download PDF
Tender Notification
12
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-504/2022-23       

Download PDF
Tender Notification
12
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-504/2022-23       

Download PDF
Tender Notification
12
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

KMF/PUR/ T-491-490/2022-23

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105