1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-535/2022-23

Download PDF
Tender Notification (536)
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-536/2022-23

Download PDF
Tender Notification (536)
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-536/2022-23

Download PDF
Tender Notification
17
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 7355 /2022- 23                               

Download PDF
Tender Notification (supply of r̥aw materials)
14
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-533/2022-23          

Download PDF
Tender Notification (supply of raw materials)
14
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-533/2022-23          

Download PDF
Tender Notification (supply of packing materials)
09
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT:NO. KMF/PUR/Tender-530/2022-23

Download PDF
Tender Notification (supply of packaging material)
09
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT:NO. KMF/PUR/Tender-530/2022-23

Download PDF
Tender Notification
06
ಮಾರ್ಚ್ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-532/2022-23 (Urea - Technical grade)

Download PDF
Tender Notification ((Urea - Technical Grade)
06
ಮಾರ್ಚ್ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-532/2022-23 (Urea - Technical Grade)

Download PDF
Tender Notification
03
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT:NO. KMF/PUR/Tender-529/2022-23

Download PDF
Short Term Tender Notification (527 tender notification)
02
ಮಾರ್ಚ್ 2023

IFT NO.: KMF/PUR/Tender-527/2022-23       
 

Download PDF
Tender Notification
28
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-531/2022-23

Download PDF
Tender Notification (raw materials for CF)
28
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-531/2022-23

Download PDF
Tender Notification (28.02.2023)
28
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-531/2022-23

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105