1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification for Powerised Chain Conveyor for Movement of empty and milk loaded pouch crates

IFT No. KMF/2014-15/OW/WORK_INDENT343

Invitation for Empanelment and short listing of vendors for procurement of DORB

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

 KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 25536416   Fax: 080 25536105  E-mail: [email protected]

No.KMF/CFRM/PQT/eProcure-16/2013-14(Call-6)                                                                                  Dt: 18.11.2013

SECTION 1.INVITATION FOR TENDERS (IFT)

 (Through e-Procurement Portal Only)

Sub: Invitation for Empanelment and short listing of vendors for procurement of DORB

1)The Karnataka Milk Federation, invites Bids in the prescribed proforma for e-Procurement empanelment & short listing of suppliers of DORB for a period of two years.

 2) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same. Also may contact Help line No: 080-25501227/25501216, email [email protected].

 3) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of e-procurement Government of Karnataka.

 Date of Commencement of Tender             : 18.11.2013

Last date for submission of Tender             : on or before 17.12.2013 AT 12.00 PM

Date of opening of Tender                           :  19.12.2013 at 12.05 PM

4) Other details can be seen in the tender documents.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop. And e-procurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD,

 Sd/-

Addl. Director (Purchase).

Tender for supply of Plastic Pallets dtd 31.10.12

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’mail :  [email protected]

Tender for supply of  Plastic Pallets  through E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO.: KMF/PUR/Pallets/E-Procurement/T&C Tender- 36/2012              Date: 31-10-2012

1)   The Karnataka Milk Federation,  Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the item(s)/ goods listed below:

Sl.no.

Description

Quantity

1

Rotomoulded Plastic Pallets

1000 nos.

2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

Date of  commencement of Tender         :   05-11-2012

Last date for submission                       : on or before 04-12-2012  at 15.00 hours

Date of opening of Technical Tender      : on  06-12-2012   at 15.30 hours

5) Other details can be seen in the tender documents.

For KARNATAKA MILK FEDERATION

JT.DIRECTOR (MATERIALS)

Tender for Supply of Consumables & Packaging Materials on Annual Rate Contract

IFT No. KMF/PUR/CPC/E-Procurement/T&C Tender-112/2014

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX, DR.M.H MARIGOWDA ROAD, BANGALORE-29.

Tel: 25536416 Fax; 080 25536105 Email:[email protected]

TENDER FOR SUPPLY OF CATTLE FEED RAW MATERIAL ON E-PROCUREMENT PORTAL

SECTION 1.INVITION FOR TENDERS (IFT)

eProcurement Portal Indent No.KMF/2012-13/IND450

No.KMF/CFRM-200/eProcure-35/2012-13/IND450                                                                 Dt: 17.01.2013

1.The Karnataka Milk Federation, invites sealed tenders from reputed producers, Solvent Extraction Plants, Traders & Co operative Societies for the supply of one or more of  the following Raw Materials for Cattle  Feed  Plants at Rajanukunte  (Includes  M/s.Pranav Agro Industries Ltd, Mysore road & M/s.Baramati Agro Ltd, Kuppam, Chittur Dits.),  Gubbi, Dharwad & Hassan. Tenderers may quote  the rate  for  one  or  more number of plants.& may submit tenders for any or all of the RAW Materials given below.

1) Maize [9,150 MT], 2) Cotton Seed DOC [7,850 MT],  3) Coconut DOC [3,050 MT],

4) Rape Seed DOC [1,950 MT], 5) Soya DOC [1,950 MT], 6) Groundnut DOC [1,950 MT],& 7) Sun Flower DOC [1,600 MT],

2.Tender documents may be downloded from eProcurement website http://eproc.karnatka.gov.in/. Interested tenders may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any. last date submission or non-receipt of the same.

3. Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender documents, drawn in favour of eProcurement Government of Karnataka  Earnest money deposite. will have to be in any one of the forms as specified in the tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Commencement of Tender                                                 :    21.01.2013

Last date for submission of Tender                                   :    on or before 29.01.2013 AT 12.00 PM

Date of opening Tender                                                     :     on 31.01.2013 at 12.05 pm

4. Other details can be seen in the tender document.

Further details may be obtained from KMF website. www.kmfnandini.coop. And eProcurement website: https://eproc.karnataka.gov.in/

For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD,

Sd/-

Director ( Animal Husbandry).

Tender for Milk Chilling Centre Mechanical & Refrigeration, HT Substation & Electrical and Effluent Treatment Plant Works at Hunsur, Mysore District. [Two Cover System] [Through e-procurement Portal only]

IFT No. KMF/ENGG/MYMUL/HCC/2015-16                                                         Date: 13-06-2015

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the supply of the goods

IFT NO. KMF/PUR/NMP/E-Proc./Tender-139/2015

Download PDF
Tender for Supply of Register, Pass Book and Bags, Tender fro Supply of Consumables and Packing Materials, Tender for Supply of Consumables

IFT No. KMF/PUR/STEP-CTI/E-Procurement/Tender-113/2014

IFT No. KMF/PUR/NPFP-RM/E-Procurement/T&CT-118/2014

IFT No. KMF/PUR/ICP- Bellary/E-Procurement/T&C Tenders-117/2014

Download PDF
Tender for supply of Scanner

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’mail :  [email protected]

Tender for supply  of Scanner  through  E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO. KMF/PUR/RKVY/Scanner/E-Procurement/T&C Tender-78/2013             Date:28.12.2013

(E-Procurement Indent No. KMF/2013-14/IND1108)

 

 

1)   The Karnataka Milk Federation,  Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the item(s)/ goods listed below: Also may contact e-procurement Help line No: 080-25501227/25501216, email [email protected].

 

 

Sl.No.

Description

Quantity

1

Ultra Sound Scanner

08 Nos.

 

2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

 

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

 

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

 

 

Date of commencement of Tender                                      :   06.01.2014

Last date for Uploading of Tender                           : on or before  05.02.2014 at 12.00 PM

Date of opening of Tech. Tender                             : on  07.02.2014  at 3.00 PM

5)   Other details can be seen in the tender documents.

 

                                                                                                         For KARNATAKA Co-opp. MILK FEDERATION

 

                                                                                                                                              Sd/-

                                                                                                                       ADDL. DIRECTOR (PURCHASE)

CFRM-206 NOTIFICATION

CFRM-206 NOTIFICATION

DHAMUL Tender Notification

IFT No.KMF/2015-16/IND2704

Download PDF
Dharwad Pallet Tender Notification

No. KMF/2013-14/IND1219  Date:20-02-2014

Download PDF
Technical cum Commercial Tender for supply of Consumables & Packing Materials

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

 KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

 Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’mail :  [email protected]

Technical cum Commercial Tender for supply of  Consumables & Packing Materials  through      E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO. KMF/PUR/NMP/E-Procurement/ T& C- Tender-61/2013             Date: 07.08.2013

  1. The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the goods listed below: 

Sl.

No.

Description

Quantity

I.    Labels

 

1

Labels for 100 gms. Mysore pak

5,00,000 Nos.

 

2

Labels for 100 gms. Dryfruit Burfi

1,00,000 Nos.

 

3

Labels for 100 gms. Badam Burfi

1,00,000 Nos.

 

4

Labels for 100 gms. Cashew Burfi

3,00,000 Nos.

 

5

Labels for 250 gms. Dryfruit Burfi

1,00,000 Nos.

 

II.    Pouches

 

1

500 gm Badam Milk Mix Pouch (Standy pouch)

60,000  Nos.

 

2

500 gm Gulab Jamoon Mix (Standy pouch)

(with 100 ml. free Nandini ghee sachet)

30,000  “

 

 

III   Chemicals

1

Glycerol

1000 Kgs.

2

Sodium Dithionate

25 “

3

Propylene Glycol

500 “

4.

Amplivita

100 "

VI

Shrink Sleeves for 100 gms PP Boxes

12,00,000 Nos.

VII

100 gms PP Boxes

12,00,000 Nos.

VIII

Aluminium Foil for 500 gm Badam Powder

Pet Jar 

2,00,000   "

 2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

Date of  commencement of Tender      :  12.08.2013

Last date for uploading tender             :   on or before 26.08.2013 at 15.00 hours

Date of opening of Technical Tender   :  on 28.08.2013 at 15.00 hours

 5) Other details can be seen in the tender documents.

For KARNATAKA CO-OPP MILK FEDERATION

Sd/-

DIRECTOR (PURCHASE)

Technical cum Commercial Tender for supply of Stickers

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

 KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

 Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’mail : [email protected]

Technical cum Commercial Tender for supply of  Stickers  through  E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO. KMF/PURMKT/E-Procurement/ T& C- Tender-62/2013              Date: 07.08.2013

1)  The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the goods listed below:

Sl.No.

Description

Quantity

1

Tin Stickers

51,000 Nos.

2

Self Adhesive Vinyl Pasting  on 3mm Foam Board (Sun Brand)

51,000 Nos.

 2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

Date of  commencement of Tender      :   12.08.2013

Last date for uploading tender           :   on or before  26.08.2013 at 15.00 hours

Date of opening of Technical Tender   :  on 28.08.2013 at 15.15 hours

5) Other details can be seen in the tender documents.

For KARNATAKA CO-OPP MILK FEDERATION

Sd/-

DIRECTOR (PURCHASE)

TENDER FOR MANUFACTURE / SUPPLY OF BALANCED CATTLE FEED ON JOB CONTRACT BASIS DTD18.05.12

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LTD.

KMF COMPLEX, DR. M.H.MARIGOWDA ROAD, BANGALORE – 560029

Telephone: 080 – 26636416 / 26096866    Fax:25536105  E-mail : [email protected]

INVITATION FOR TENDERER(IFT)

TENDER  FOR MANUFACTURE / SUPPLY OF BALANCED CATTLE FEED ON JOB CONTRACT BASIS ON e -PROCUREMENT PORTAL

IFT NO. KMF/CFRM/1065/2012-13                                                                        DATE: 18/05/2012

The Karnataka Milk federation, Bangalore invites eligible tenderers for

A)Manufacture of minimum 60 MT / day of Balanced Cattle Feed Type – 1 / By Pass Cattle Feed On Job Contract basis or                 

B)Supply of minimum 60 MT / day of Balanced Cattle Feed Type – 1 / By Pass Cattle Feed as per KMF specification in Pellet Form. The monthly requirement shall be approximately 1500 – 2000 MTs.

C)Tender may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.                                                                                                                                                                  

D)Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favor of e-procurement Government of Karnataka. Earnest Money Deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

          Date of commencement for Tender Download         :  21/05/2012

          Last date for uploading of Tender                              :  on or before 20/06/2012 3.00 PM

          Date of Opening of Technical Tender                         :  on 22/06/2012 at 3.15 PM

E)Other Details can be seen in the tender document.

                                                                                                    For KARNATAKA MILK FEDERATION LTD.,

                                                                                                                                       sd/-

                                                                                                                                  Director (A.H)

 

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105