1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
17
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-579A/2023-24

Download PDF
Tender Notification
17
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-579A/2023-24

Download PDF
Tender Notification
17
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

KMF/2023-24/IND0613 DATE:09-02-2024

Download PDF
Tender Notification
17
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
Download PDF
Tender Notification
14
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-578/2023-24

Download PDF
Tender Notification
14
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-578/2023-24

Download PDF
Tender Notification
13
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

NO: KMF/PUR/TENDER-624/2023-24 

Download PDF
Expression of Interest (EOI) Tender Notification
12
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

Submission of EOI for Co-packing Jeera Soda under the Brand Name “Nandini Bounce” in Karnataka-reg.

Download PDF
Expression of Interest at Munnekolalu film plant
07
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
Download PDF
The Karnataka milk federation, invites the tender from the eligible Tenderes.
01
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-574B/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Raw Materials
01
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

 IFT No.KMF/PUR/CFRM-577/2023-24

Download PDF
Tender Notification for eligible ETP Turnkey contractors. TUMUL
30
ಜನವರಿ 2024

IFT No: KMF/ENGG/TUMUL_MEGA_DAIRY/ETP_WORKS/2023-24

Download PDF
Tender Notification for the supply of the items.
25
ಜನವರಿ 2024
Download PDF
Tender Notification for the supply of the item(s)/ goods.
25
ಜನವರಿ 2024

IFT NO. KMF/PUR/Tender-614/2023-24

Download PDF
Tender Notification for ETP Turnkey contractors
25
ಜನವರಿ 2024
Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105