1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
27
ಜೂನ್ 2022

IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-458/Call-2 2022-23

Download PDF
Tender Notification
24
ಜೂನ್ 2022

IFT:NO. KMF/PUR//Tender-417 / 2022-23

Download PDF
Tender Notification
22
ಜೂನ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-491/2022-23

Download PDF
Tender Notification
22
ಜೂನ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-491/2022-23

Download PDF
Tender Notification
22
ಜೂನ್ 2022

IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-335 Call-2/2022                                   

Download PDF
Tender Notification
22
ಜೂನ್ 2022

IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-335 Call-2/2022

Download PDF
Tender Notification
22
ಜೂನ್ 2022

IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-335 Call-2/2022                                   

Download PDF
Tender Notification
15
ಜೂನ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-490/2022-23     

Download PDF
Tender Notification
15
ಜೂನ್ 2022

IFT No.KMF/CFRM-490/2022-23     

Download PDF
Tender Notification
13
ಜೂನ್ 2022

KMF/2022-23/IND10106

 

Download PDF
Tender Notification
13
ಜೂನ್ 2022

KMF/2022-23/IND10107
KMF/2022-23/IND10109

 

Download PDF
Tender Notification
10
ಜೂನ್ 2022

IFT NO: KMF/2022-23/IND10102

Download PDF
Tender Notification
08
ಜೂನ್ 2022

        IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-458/2022-23                           

Download PDF
TUMUL Tender Notification
06
ಜೂನ್ 2022

KMF/TCMU/PUR/2022-23/IND10073
KMF/TCMU/PUR/2022-23/IND10074
KMF/TCMU/PUR/2022-23/IND10075
KMF/TCMU/PUR/2022-23/IND10076
KMF/TCMU/PUR/2022-23/IND10077

 

Download PDF
Tender Notification
01
ಜೂನ್ 2022

IFT NO.KMF/PUR/TENDER-437/2022-23

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105