1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Expression of Interest to market Nandini milk and curds in sachet at Tamilnadu state
06
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023

EOI

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
03
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023

IFT NO./KMF/ENGG/BEMUL/HOSTEL_KITCHEN/2023-24

Download PDF
Tender Notification
03
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023

 IFT No.KMF/PUR/CFRM-552/2023-24

Download PDF
Tender Notification
03
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023

 IFT No.KMF/PUR/CFRM-552/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Raw Materials
03
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023

 IFT No.KMF/PUR/CFRM-552/2023-24

Download PDF
Tender Notification
30
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 3369 /2023-24           

Download PDF
The Karnataka Milk Federation invited the tender from eligible tenderers for the supply of Raw Materials
29
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.KMF/PUR/CFRM-555/2023-24

Download PDF
Expression Of Interest For setting up the Nandini Café moo outlet under Franchisee model.
27
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

EOI

Download PDF
SHORT TERM Tender Notification
26
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/2023-24/SE0660/CALL-2    DT:26-9-2023

Download PDF
Tender Notification
21
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/2023-24/IND0299 DATE:21-09-2023

Download PDF
Tender Notification
19
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/2023-24/SE0681 DT:16.09.2023

Download PDF
Tender Notification For Two Cover System (Technical And Financial Bid) At TUMUL
19
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/2023-24/IND0279

KMF/2023-24/IND0280

KMF/2023-24/IND0281

KMF/2023-24/IND0282

Download PDF
Tender Notification for the supply of the following items At HAMUL
15
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC/ 3110/2023 - 24

Download PDF
Tender Notification for the supply of S-30 Grade Sugar to KMF Units
14
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.: KMF/PUR/KPPP /Tender-579  /2023-24 

Download PDF
Tender Notification for the supply of the following items on One Time Supply basis at HAMUL
11
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 3024 /2023-24

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105