1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification for providing services for the following item at Mother Dairy.
15
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO. KMF/PUR/Tender-566/2023-24

Download PDF
Tender Notification
15
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO:KMF/2023-24/SE0995

Download PDF
Tender Notification for Provoiding Packing Service.
15
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO: KMF/2023-24/SE0995

Download PDF
Tender Notification
13
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 4233 /2023-24                              

Download PDF
Tender Notification
10
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.  KMF/PUR/Tender-578/2023-24                                                                    

Download PDF
Tender Notification
10
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.  KMF/PUR/Tender-578/2023-24                                                                    

Download PDF
Tender Notification for the supply of the item(s)/ goods.
09
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.  KMF/PUR/Tender-578/2023-24                                                                    

Download PDF
Tender Notification for supply of the goods & services
09
ನವೆಂಬರ್ 2023

KMF/PUR/ T-590/2023-24

Download PDF
Tender Notification
09
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-562/2023-24

Download PDF
Tender Notification
09
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-562/2023-24

Download PDF
Tender Notification
09
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO. HCMU/PUR/ EPROC/ 4190 /2023-24                              

Download PDF
Tender Notification
09
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT.NO.KMF/PUR/Tender-566/2023-24

Download PDF
Tender Notification For for the supply of the following items on One Year Supply basis through Karnataka Public Procurement Portal.
02
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 3883  /2023- 24

Download PDF
Tender Notification for the supply of following Cattle feed Raw Materials
02
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-561/2023-24

Download PDF
Tender Notification For supply of following Raw Materials.
31
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-560/2023-24

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105