ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
21
ಜನವರಿ 2023

IFT No.KMF/CFRM-516 &525-A/2022-23

 

Download PDF
Tender Notification
21
ಜನವರಿ 2023

IFT No.KMF/CFRM-516 & 525 -A/2022-23

Download PDF
Tender Notification
20
ಜನವರಿ 2023

IFT NO: KMF/2022-23/IND10298/CALL-4

Download PDF
Tender Notification
20
ಜನವರಿ 2023

No.DMU/P&I/Veh-Tend/2023/2728

Download PDF
Tender Notification
19
ಜನವರಿ 2023

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 6113 /2022- 23

Download PDF
Tender Notification
16
ಜನವರಿ 2023

T-484 & T-417/Call-3 tender notifications

Download PDF
Tender Notification
11
ಜನವರಿ 2023

IFT No.KMF/CFRM-523/2022-23

Download PDF
Tender Notification
11
ಜನವರಿ 2023

IFT No.KMF/CFRM-523/2022-23

Download PDF
Tender Notification
10
ಜನವರಿ 2023

IFT No.DMU/PROD/HOUSE KEEPING/2023/2634 

Download PDF
Tender Notification
06
ಜನವರಿ 2023

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5828 /2022-23 

Download PDF
Tender Notification
04
ಜನವರಿ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5829 /2022-23                            

Download PDF
Tender Notification
02
ಜನವರಿ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5744 /2022- 23

Download PDF
Tender Notification
02
ಜನವರಿ 2023

DUM/ENGG/COAL-TRANS/2023/2565

Download PDF
Tender Notification
28
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT No. KMF/CFRM-522/2022-23

Download PDF
Tender Notification
28
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

KMF/2022-23/BD/WORK_INDENT1705
KMF/2022-23/BD/WORK_INDENT1706

 

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105