1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

Release of New Nandini Ayurvedic based milk and Millet products to market

Date: 
30-ಜುಲೈ-2020

Karnataka Milk Federation (KMF) is popularly known for its affordable range of Milk and Milk products under the brand “Nandini” serving to consumers with high quality milk products from the past 40 years.

Presently Corona virus is spreading rapidly among the community and there is no specific medicine for this infection and people are moving towards Ayruvedic formulations to boost up their immune system. Considering the present Covid-19 situtation KMF already released Turmeric Milk in Nandini brand which is rich in antioxidants with antibacterial qualities and we got very good feedback and demand for Nandini Turmeric milk from our customers.

Now to reach all the customers and considering their demand, another 5 variants of Nandini Ayruvedic based milk and also nutritive and healthy Milk and Millet based food products are released to market on 30/07/2020 at KMF central office by the Hon’ble Chairman Shri.  Balachandra L Jarkiholi, Board members of KMF, Shri B.C. Sathish K.C.S Managing Director of KMF and other senior officers of KMF were also present.

List of New products released ;

1.      Nandini Tulasi Milk

2.      Nandini Ashwagandha  Milk

3.      Nandini Pepper Milk

4.      Nandini  Clove  Milk

5.      Nandini Ginger Milk

6.      Nandini Millet Khara Pongal

7.      Nandini Millet Sweet Pongal

8.      Nandini Millet Payasa

The MRP of the new ayruvedic based drink is Rs. 25/- as an introductory offer it is offering at Rs.20/- per bottle of milk.

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105