1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ

KSHEERASAGARA OCTOBER 2018

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018

KSHEERASAGARA SEPTEMBER 2018

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018

KSHEERASAGARA AUGUST 2018

ಆಗಸ್ಟ್ 2018

KSHEERASAGARA JULY 2018

ಜುಲೈ 2018

KSHEERASAGARA MAY 2018

ಮೇ 2018

KSHEERASAGARA APRIL 2018

ಏಪ್ರಿಲ್ 2018

KSHEERASAGARA MARCH 2018

ಮಾರ್ಚ್ 2018

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018

ಫೆಬ್ರವರಿ 2018

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಜನವರಿ 2018

ಜನವರಿ 2018

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017

Pages

ಆರ್ಕೈವ್

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-255 36105